รูดม่านประชานิยม “ทักษิณ” อีก ปิดฉาก “1 อำเภอ 1 ทุน” เปลี่ยนชื่อใหม่ ใช้งบน้อยลง

รูดม่านประชานิยมทักษิณ อีก 1 โครงการ ปิดฉาก “1 อำเภอ 1 ทุน” เปลี่ยนชื่อเป็น “ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” เว้นวรรคปีการศึกษา 2550 เริ่มให้ทุนรุ่น 3 ในปีการศึกษา 2551 แยกให้ทุนการศึกษาตามเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเรียนนอกหมดเลิกให้ทุนเรียนต่อในประเทศ เพราะมีโครงการอื่นทำเยอะแล้ว คาดใช้งบลดลงจากรัฐบาลก่อนจาก 3,000 ล้านบาทต่อรุ่น เหลือ 1,500 ล้านบาทต่อรุ่น
นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมเรื่อง “ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งเปลี่ยนจากชื่อโครงการเดิม “1 อำเภอ 1 ทุน” ร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง ว่า ที่ประชุมได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เดิม รุ่นที่ 3 โดยจะเป็นทุนศึกษาต่อต่างประเทศทั้งสิ้น ไม่มีทุนศึกษาต่อภายในประเทศ จะดำเนินการคัดเลือกในปีการศึกษา 2551 ซึ่งคัดจากนักเรียนม.6 หรือเทียบเท่าที่จบจากปีการศึกษา 2550 เรียนดี ใช้เกณฑ์ความยากจนเหมือนที่ผ่านมา แยกออกเป็นทุนสายสามัญศึกษา จะจัดสรรทุนให้เขตพื้นที่ฯ ละ 2 ทุน 178 เขต รวมเป็น 356 ทุน คัดเลือกจากอำเภอที่ไม่ซ้ำกัน ส่วนทุนสายอาชีวศึกษา จะจัดสรรให้จังหวัดละ 1 ทุน รวมเป็น 76 ทุน ส่วนการออกข้อสอบ และการจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมนั้น จะดำเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ทั้งนี้ ก่อนจะดำเนินการรับสมัคร จะมีการสำรวจสาขาวิชาที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องการ และจะทำการสำรวจทุกปี เพื่อจะได้รับสมัครและบรรจุวุฒิที่เด็กจบมาได้ตรงกับสาขาที่ท้องถิ่นต้องการ “ถือว่า ปี 2550 นี้ข้ามไปหนึ่งรุ่น ไปดำเนินการในปี 2551 เลย เนื่องจากโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงต้องใช้เวลาในการชี้แจงทำความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องเปลี่ยนชื่อโครงการ เปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่สำคัญจากเดิมมีทั้งทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ แต่โครงการใหม่นี้ จะส่งไปศึกษาต่อต่างประเทศเท่านั้น เนื่องจากทุนศึกษาต่อในประเทศมีอยู่มากแล้ว จะได้ไม่ซ้ำซ้อน” รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า หลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ใช้งบต่อรุ่นเพียงประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อปี ลดลงจากโครงการเดิมที่ใช้อยู่ประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปี โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาโดยเร็วๆ ที่สุด ซึ่งจะขอให้สนับสนุนงบ 5 ปีต่อเนื่องจนกว่านักเรียนจะสำเร็จการศึกษา ก่อนหน้านี้ ครม.ได้อนุมัติให้ดำเนินการโครงการ 1 ทุน 1 อำเภอรุ่นที่ 3 ได้แต่ได้ตั้งสังเกตว่า 2 รุ่นที่ผ่านมาใช้งบมากไป จึงเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเว้นดำเนินการไป 1 ปี ทั้งยังขอให้นักศึกษาที่จบจากโครงการดังกล่าว มีโอกาสทำงานในท้องถิ่นจริงๆ” นายวิจิตร กล่าว


ผู้จัดการออนไลน์ 1 มีนาคม 2550