ศธ. จัดค่ายสานสัมพันธ์นักเรียนทุนรัฐบาล (กลุ่มสารนิเทศ 25/10/50)

นายอภิชาต จีระวุฒิ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรุ่นที่ 1 ที่ศึกษาในประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้โอวาทแก่นักเรียนทุนว่า เดิมโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนี้ใช้ชื่อว่าโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน แต่ได้เปลี่ยนเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ คือ ต้องการให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนมาไปพัฒนาท้องถิ่นของตน ที่ได้รับทุนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 และหลายคนใกล้จะจบการศึกษาในเร็วๆ นี้ อยากให้ทุกคนรักกันมากๆ สามัคคีกัน ที่สำคัญคือพยายามสร้างเครือข่ายความคุ้นเคยกันเพื่อประโยชน์ในอนาคต เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วขอให้ตระหนักไว้เสมอว่าท่านคือนักเรียนทุนรัฐบาลมีหน้าที่กลับไปพัฒนาท้องถิ่น และสร้างความรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยต่อไป สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 ณ ศูนย์ศึกษาการศึกษาพัฒนาหาดทุ่งกระเบน จังหวัดจันทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุน ได้ทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคยและสร้างเครือข่ายระหว่างกัน ซึ่งกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ได้มีนักเรียนทุนเข้าร่วมจำนวน 198 คน เป็นชาย 44 คน และเป็นหญิง 154 คน นอกจากนี้ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดให้นักเรียนทุนเข้ากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่สถานสงเคราะห์คนชราจันทบุรี และสถานพินิจคุ้มครองเด็กจันทบุรี เพื่อให้ตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส

25 ตุลาคม 2550
http://www.moe.go.th/