สำรวจความคาดหวังในการประกอบอาชีพ นรท.โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

แบบสอบถามเพื่อการสำรวจความคาดหวังการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

คลิกเพื่อร่วมตอบแบบสอบถาม


วัตถุประสงค์
1.เพื่อสำรวจความคาดหวังการประกอบอาชีพในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาของ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
2.เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางและช่องทางเพื่อสนับสนุนการ ประกอบอาชีพในอนาคตโดยเฉพาะการเข้ารับราชการตามหน่วยงานราชการต่างๆ แบบสอบถามเพื่อการสำรวจความคาดหวังการประกอบอาชีพในอนาคตเมื่อสำเร็จการ ศึกษาของนักเรียนทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน นี้ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคาดหวังประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ1 ทุน ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ที่มา : https://spreadsheets.google.com/odos_survey