"สมชาย"เผย ใช้งบ 30ล้านบาท ติวเข้มภาษา นร.ทุน 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น3

"สมชาย" เผย 1 ตุลาได้งบ 30 ล้านบาท จัดอบรมเข้มภาษา ให้นักเรียนทุน 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการร 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติไปเมื่อวันที่ 5 ส.ค.2551 ว่า หลังจากนี้จะต้องดำเนินการโดยเบื้องต้นสำนักงบประมาณให้งบประมาณสนับสนุนจำนวน 30 ล้านบาท เพื่อเป็นงบประมาณดำเนินการระหว่างที่จะรองบประมาณจากการจำหน่ายหวยบนดิน ซึ่งงวดแรกจะได้วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ทั้งนี้ งบประมาณ 30 ล้านบาท
"งบประมาณ ที่ได้รับมางวดแรก 30 ล้านบาท จะนำไปใช้ในเรื่องการจัดทำข้อสอบ คัดเลือกนักเรียนทุน 1อำเภอ 1 ทถุน รุ่นที่3 รวมถึงใช้เพื่อประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ จัดเข้าค่ายเด็กและเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ" นายสมชาย กล่าว

ที่มา : http://www.komchadluek.net

อนุมัติ"1อำเภอ1ทุน" คาด5ปีงบ5.4พันล.

ครม.ไฟเขียวฟื้นประชานิยม "1 อำเภอ 1 ทุน" ส่งเด็กเรียนต่อต่างประเทศ ตั้ง "สมชาย" ประธานคัดเลือกผู้ได้รับทุนจากกระทรวงศึกษาธิการ คาด 5 ปีใช้งบกว่า 5.4 พันล้านบาท

น.ส.ศุภรัตน์ นาคบุญนำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วานนี้ (5 ส.ค.) เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 3 เป็น โครงการเดิม คือ 1 อำเภอ 1 ทุน ตามที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอ

ขณะเดียวกัน ได้อนุมัติในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 เพื่อกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ให้นักเรียนที่มีฐานะยากจน และเรียนดี มีความประพฤติดีได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ และต่างประเทศในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้ ตั้งคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนขึ้นมา 1 คณะ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินโครงการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีก 24 คน เป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่สำคัญ ได้แก่ กำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล คัดเลือกผู้ได้รับทุนให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม รวมถึงติดตามประเมินผลสำเร็จโครงการเพื่อรายงานต่อรัฐบาล

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ รายงานว่า หลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2552 แยกเป็นให้ทุนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาไม่เกินปริญญาตรี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้ไปศึกษาในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วิทยาการจากประเทศเหล่านั้น ซึ่งนักเรียนที่เลือกไปศึกษาต่อต่างประเทศ ต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาของประเทศที่เลือกจนถึงระดับที่สามารถใช้สื่อสารได้ และต้องได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่นักเรียนสมัครเข้าศึกษาก่อน จึงสามารถด้านทางไปศึกษาต่อได้

สำหรับทุนแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สายสามัญ และสายอาชีพศึกษา จำนวน 926 ทุน โดยจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนจากทุกอำเภอ/กิ่งอำเภอ ทั่วประเทศ โดยผู้สมัครสายสามัญต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับผู้สมัครสายอาชีวศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 2.75 นักเรียนสายอาชีวศึกษาต้องเลือกศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมที่กำหนดให้ ซึ่งเป็นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ และต้องมีการเตรียมความพร้อมผู้รับทุนให้มากขึ้นกว่ารุ่นที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครรับทุนต้องมีรายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี

การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในสาขาตามกลุ่มอุตสาหกรรมหลักในสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดสรรจำนวนทุน ตามกลุ่มสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมหลัก และความต้องการกำลังบุคลากรของประเทศ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ.2552-2558

ส่วนค่าใช้จ่ายในกระบวนการคัดเลือก และเตรียมความพร้อมสำหรับปีงบประมาณ 2552 จำนวน 147,201,200 บาท และค่าใช้จ่ายตลอดโครงการคิดเป็นเงินประมาณ 5,460.62 ล้านบาท โดยอาจใช้แหล่งเงินนอกงบประมาณ อาทิเช่น เงินรายได้จากการจำหน่ายสลากเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมครม.พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบประมาณที่จะนำมาใช้ในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนในรุ่นที่ 3 ทางกระทรวงศึกษาธิการควรเจียดจ่ายเงินงบประมาณที่กระทรวงได้รับในการดำเนินโครงการนี้ไปก่อน เพราะรัฐบาลไม่ได้ตั้งงบไว้สำหรับดำเนินโครงการดังกล่าว

ที่มา : http://www.moe.go.th , http://www.bangkokbiznews.com

หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สวัสดีครับทุกคน, ในฐานะผู้จัดทำและดูแลบล็อกแห่งนี้ ผมขออาสาเชิญชวนเพื่อนๆทุกคน ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทุนรัฐบาลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนนี้เป็นอย่างดีหรือพอประมาณ เข้าร่วมเขียนบทความ เนื้อหา ข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนฯบนเว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จุดประสงค์คร่าวๆของโครงการนี้ก็คือ การอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกับทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ผู้ที่ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับทุนนี้ได้รับข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา อีกทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดๆหรือเข้าใจไม่ดีพอเกี่ยวกับทุนโครงการนี้ และยังมีอีกหลายๆจุดประสงค์ที่ไม่สามารถนำมากล่าวให้ทราบกันหมด

สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้ทำโครงการนี้ขี้นมาก็คือ การที่ทุนโครงการนี้มาอายุมาหลายปีแต่ยังไม่มีใครหรือเนื้อหาใดๆเลยที่สามารถอ้างอิงข้อมูลเป็นหลักเป็นแหล่งได้ ที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับได้ อีกทั้งยังมีความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาด้วยเช่นกัน ฉนั้นแล้วการที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมการเขียนบนความ เนื้อหา ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้ขึ้นมานั้นก็จะจัดว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับได้เป็นอย่างดีระดับหนึ่ง

สุดท้ายผมต้องกล่าวขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการช่วยเหลือของทุกคน การมีส่วนร่วมในโครงการนี้ และการได้รับข้อมูลต่างอันเป็นประโยชน์อย่างมากเกี่ยวกับทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ผู้รับทุน และผู้ที่สนใจอีกมากมาย

หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน : http://th.wikipedia.org/wiki/หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
วิกิพีเดีย คืออะไร? : http://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดีย