ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาล

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2550 รวม 234 ทุน ระหว่างวันที่ 12 – 23 มีนาคม 2550 โดยแบ่งเป็น ทุนรัฐบาลของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือนจำนวน 57 ทุน กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 177 ทุน
ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันรับทุน ต้องเป็นผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 23 มีนาคม 2550 และกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 (ยกเว้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00) หรือเป็นผู้ได้รับปริญญาโท ประกาศนียบัตรเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 ต้องไม่ได้รับปริญญาโท ที่มีวิชาเอกเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา และมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
ผู้ประสงค์เข้าสมัครคัดเลือกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข่าวการสอบ สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก ศูนย์ข่าวการสอบ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ หรือสำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธา สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และทาง เว็บไซด์ของสำนักงาน ก.พ.
http://www.ocsc.go.th/, http://scholar.ocsc.go.th/
เว็บไซด์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://stscholar.nstda.or.th/