ชมเชยนักเรียนทุนโอดอส

รอง เลขาธิการ ก.พ. ชมเชยนักเรียนทุนโอดอส ที่มีความประพฤติดีและความมุ่งมั่นในการเรียนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถผ่านการประเมินความเหมาะสม และได้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับ ป.โท-เอก ในต่างประเทศ

ว่าที่ร้อยตรีวินัย ชาคริยานุโยค รองเลขาธิการ ก.พ. เปิด เผยว่า ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับรายงานจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถึงผลการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรร ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยประกาศรายชื่อบุคคลในต่างประเทศที่มีสิทธิได้รับทุนฯ ประกอบด้วย ทุนด้านโลหะและวัสดุ ได้แก่ นางสาววริษฐา จันทพร , นางสาวนิรมล จันทรชาติ และ นางสาวศันศนีย์ ศรีจันทร์ ทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นางสาวรุ่งนภา บุญภวา , นางสาววาสนา แผลติตะ , นางสาวกิตติมา ไวไธสง , นางสาวนฤมล ศรีสมัย , นางสาววาสนา สุโยธา และ นางสาวพีรยา ตรีรัสสพานิช รวม 10 คน เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผู้ที่เคยได้รับทุน ODOS หรือ หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน มาแล้วทั้งสิ้น

สำหรับทุน ODOS หรือ หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน เป็นทุนการศึกษาของรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษา แต่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งใน และต่างประเทศ แต่ต้องศึกษาในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ อิตาลี ออสเตรีย สวีเดน เบลเยียม โปรตุเกส และ สวิตเซอร์แลนด์

รองเลขาธิการ ก.พ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอชมเชยนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นในการเรียนจนมีผลการเรียนดี อย่างต่อเนื่อง มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นผู้ผ่าน การประเมินความเหมาะสม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ซึ่งในอนาคตจะสามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพของตนเองและครอบครัว เป็นรากฐานต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ ตลอดจนนำความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้รับกลับมาพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของไทยในเวทีโลก ต่อไป

ที่มา : http://www.ocsc.go.th