รมว. ศธ. เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2550ณ ประเทศฝรั่งเศส


ในระหว่างการเดินทางไปประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 176 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ที่เลือกศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันกลุ่มนักเรียนดังกล่าว จำนวน 45 คน ที่เมืองเลอมองส์ (Le Mans) ของกรุงปารีส เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2550 เป็นนักเรียนรุ่นที่ 1 จำนวน 15 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 30 คน นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ดังกล่าวกำลังศึกษา อยู่ที่สถาบัน IUT (Institut Universitaire de Technologie) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 1966 มีลักษณะเฉพาะคือ ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร โดยกำหนดหลักสูตรและฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็น การฝึกฝนด้านปฏิบัติ ปัจจุบันมีสถาบัน IUT ในฝรั่งเศส จำนวน 115 แห่ง ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ที่จบจาก IUT 2 ปี หากประสงค์จะเรียนต่อระดับปริญญาก็สามารถกระทำได้ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ทั้งนี้หากสอบเข้า Grand ecole ได้ก็จะเรียนต่ออีก 3 ปี ก็จะได้รับปริญญาโท (นักศึกษา 20% ของผู้จบอนุปริญญาที่ IUT จะทำงานทันที 30% จะเรียนต่ออีก 1 ปี เพื่อรับปริญญาตรี ส่วนอีก 50% จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่อไป) ปัจจุบันนักเรียนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ที่สอบผ่านการเรียนภาษา และเข้าศึกษาใน IUT มีจำนวน 69 คน รุ่นที่ 2 กำลังเรียนภาษาอยู่ จำนวน 182 คน ปัญหานักเรียนไทยคือ กระบวนการคิดและการปรับตัว ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร อย่างไรก็ตาม นักเรียนทุนรุ่นที่ 1 ส่วนหนึ่งที่กำลังศึกษาที่ IUT มีผลการเรียนอยู่ในระดับเป็นที่น่าพึงพอใจ

http://www.moe.go.th
http://thailemans.online.fr