สัมมนา นทร. การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ( รุ่นที่1 ) ปี 3


เมื่อ วันที่ 6 เมษายน 2551 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ( สนร.) ได้จัดการประชุมสัมมนานักเรียนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ( รุ่นที่1 ) ที่จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2550-51 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ตามวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่ศึกษา สะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งไขข้อคำถามต่างๆ

มีรายละเอียดดังนี้
เวลา 13.30 น. อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) กล่าวต้อนรับ นทร. 25 ราย ที่มาประชุม ( 9 รายอยู่ระหว่างฝึกงาน) แสดงความยินดีที่ นทร. จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2550-51 นับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ และแจ้งให้ นทร. ทราบว่า ขณะนี้รัฐบาลไทยโดย สถานเอกอัครราชทูต และสนร. เป็นสื่อกลางประสานกับรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อขอให้มี การสนับสนุน ทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่ยังไม่ทราบผล ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ นทร. มีทางเลือกอื่นเสริมการหาทุนการศึกษาต่อด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ระเบียบสำนักงาน กพ. ระบุให้ นทร. ต้องกลับไปรายงานตัวเมื่อสำเร็จการศึกษา

อนึ่ง นทร. ที่ประสงค์จะกลับประเทศไทยเพื่อฝึกงานและเพิ่มพูนประสบการณ์ ก่อนเรียนรู้ชีวิตการทำงาน ขอให้แจ้ง สนร. ทราบชื่อหน่วยงานเพื่อประสาน ไปยัง สำนักงานกพ.ขอการสนับสนุนเรื่องการฝึกงานต่อไป

เวลา 18.30 น. ฯพณฯ เอกอัครราชทูต (นายธนะ ดวงรัตน์) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต (18, rue Albéric - Magnard 75016 PARIS) นทร. มอบช่อดอกไม้และบัตรอวยพร เพื่อขอบคุณ ฯพณฯ ที่ได้ให้การดูแลเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส

ที่มา : http://www.ocsc.go.th , http://oeaparis.free.fr