สำรวจความคาดหวังในการประกอบอาชีพ นรท.โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

แบบสอบถามเพื่อการสำรวจความคาดหวังการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

คลิกเพื่อร่วมตอบแบบสอบถาม


วัตถุประสงค์
1.เพื่อสำรวจความคาดหวังการประกอบอาชีพในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาของ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
2.เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางและช่องทางเพื่อสนับสนุนการ ประกอบอาชีพในอนาคตโดยเฉพาะการเข้ารับราชการตามหน่วยงานราชการต่างๆ แบบสอบถามเพื่อการสำรวจความคาดหวังการประกอบอาชีพในอนาคตเมื่อสำเร็จการ ศึกษาของนักเรียนทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน นี้ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคาดหวังประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ1 ทุน ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ที่มา : https://spreadsheets.google.com/odos_survey

ชมรมนักเรียนทุนรัฐบาลโอดอส

ชมรมนักเรียนทุนโอดอส เริ่มขึ้นจากการรวมตัวของนักเรียนทุน ODOS รุ่นที่ 1 และ 2 ที่สำเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการรวมกลุ่มกันระหว่างนักเรียน ODOS ทั้งหมด ทั้งในเรื่องการประสานงาน การสร้างเครือข่ายระหว่างกันและการทำกิจกรรมร่วมกัน จึงได้เกิดการก่อตั้งชมรมขึ้นมา ดังรายละเอียด....

ชมรม นักเรียนทุน ODOS ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมปรินส์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยการรวมตัวของนักเรียนทุน ODOS รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จำนวน 110 คน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นศูนย์กลาง ประสานงานเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือระหว่างนักเรียนทุน ODOS
2. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจโครงการทุนการศึกษา 1 อำเภอ 1 ทุน
3. แนะแนวทางการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
4. สนับสนุนช่วยเหลือการทำงานชุมชนเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นของตน และภาครัฐ
5. จัดทำกิจกรรมและโครงการ เพื่อการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ

เป้าหมายของสมาชิก

- นักเรียนทุน ODOS ที่ สำเร็จการศึกษาจำนวน 327 คน
- นักเรียนทุน ODOS ที่อยู่ ระหว่างการศึกษาจำนวน 1,489 คน
รวมทั้งสิ้น 1,836 คน


สื่อถึง บัณฑิตที่มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตเพื่อไปสู่เป้าหมายของเราในการที่ จะเป็นกลไกขับเคลื่อนชุมชนและสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้าบนหนทางแห่งการ พัฒนาอย่างยั่งยืน

คำขวัญของชมรม

“ โอดอสสร้างสรรค์ ร่วมพลังพัฒนาสังคม “

คุณสมบัติของสมาชิกชมรม

1. นักเรียนทุน ODOS ที่ศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ
2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
4. เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคม

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกชมรมฯ

1. มีสิทธิ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรมฯต่อคณะกรรมการ
2. มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ชมรมจัดให้มีขึ้น
3. มีสิทธิ เลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชมรม
4. มีสิทธิ ออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมหรือโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5. ปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับของชมรม
6. มีหน้าที่ ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของชมรม
7. มีหน้าที่ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิก ต่าง ๆ ของชมรม
8. มีหน้าที่ ร่วมกิจกรรมที่ชมรมจัดให้มีขึ้นร่วมดำเนินกิจกรรม/โครงการที่ชมรมจัดขึ้นใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
9. มีหน้าที่ ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของชมรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ผลงานของชมรม

การร่วม บริจาคช่วยเหลือนักเรียน ODOS รุ่นที่ 2 น้องเกษมพันธุ์ จิตเย็น ที่ กำลังศึกษาในประเทศ สวีเดน ที่ประสบอุบัติเหตุอัคคีภัย ซึ่ง ต้องชดใช้ค่าเสียหาย โดยทางชมรมรวมรับบริจาคสมาชิกในชมรม โดยเป็นยอดเงิน 21,000 บาท ชมรมมอบเงินดังกล่าวผ่านทาง สำนักงานสัมพันธ์ต่างประเทศ เพื่อมอบให้น้องเกษมพันธุ์ต่อไป

ที่มา : http://www.odos.moe.go.th

การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ที่ได้รับทุนโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ที่ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนเข้ารับราชการ ซึ่งส่วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลดังกล่าว เข้ารับราชการ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน แต่ต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานก.พ.อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.odos.moe.go.th

สัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน - 5 มี.ค. 53

นาง ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเปิดการสัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ ณ โรงแรมปริ๊นส์พาเลซ ว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน โดยจัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 โดยคัดเด็กที่เรียนดีและมีความประพฤติดี ในอำเภอ/กิ่งอำเภอทั่วประเทศ ซึ่งมีนักเรียนทุนกว่า 2,000 คน ขณะนี้จบการศึกษาแล้ว 347 คน จบจากต่างประเทศ 26 คน และที่เหลือก็จบในประเทศ ซึ่งการเรียนในประเทศจะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าต่างประเทศ เพราะเด็กที่เรียนในต่างประเทศจำเป็นที่จะต้องไปเรียนในเรื่องของภาษา เป็นการปรับตัว 2 ปี หลังจากนั้นก็เรียนต่ออีก 4-5 ปี รวมประมาณ 7 ปี ถือเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง เพราะเด็กที่ได้รับทุนเป็นเด็กที่มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในด้านการเรียน ซึ่งเด็กที่จบมาส่วนใหญ่มีงานทำ มีเพียงบางส่วนที่ยังไม่ได้งานเพราะเพิ่งเรียนจบ หรืองานที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.พ. และทางกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการช่วยเหลือเด็กที่จบมาโดยแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะมีบางหน่วยงานที่ต้องการรับนักเรียนทุนเข้าไปทำงานแต่ไม่ทราบว่าจะมี วิธีการอย่างไร จึงได้สร้าง เว็บไซต์ของนักเรียนทุน ODOS ขึ้น และให้นักเรียนมาลงทะเบียนไว้ หากหน่วยงานหรือองค์กรใดต้องการนักเรียนทุนเข้าทำงานสามารถเข้ามาดูข้อมูล และมีความต้องการในสาขาอะไรก็สามารถติดต่อได้โดยตรง และในส่วนของนักเรียนที่มีความประสงค์จะทำงานในส่วนราชการ ทางกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศจะรับหน้าที่ในการประสานงานดังกล่าวให้ โดยมีเว็บไซต์เป็นสื่อกลาง

“อีกส่วนที่ได้ทราบ ข้อมูลจากนักเรียนทุนบางท่านมีความตั้งใจที่จะกลับไปทำงานในท้องถิ่นของตน แต่มีข้อจำกัดในเรื่องตลาดแรงงาน จึงทำให้ต้องทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร แต่นักเรียนเหล่านี้พร้อมที่จะกลับไปทำประโยชน์ให้กับชุมชนของเขา นอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษามีความต้องการที่จะให้นักเรียนทุนได้มีส่วนช่วย เหลือในชุมชนโดยการกลับไปให้คำแนะนำน้อง ๆ ให้ความรู้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโรงเรียนที่เคยศึกษา ถือ เป็นจิตสำนึกที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เด็กนักเรียนรุ่นต่อไปที่ ต้องการจะดำเนินชีวิต” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

นายวรวิทย์ ช่วยเอื้อ หนึ่งในนักเรียนทุนที่จบการศึกษา ได้รับทุนจากอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่น ที่ 1เรียนในประเทศไทย เรียนจบสาขาการจัดการศัตรูพืชเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันทำงานที่บริษัทซีพีโภคภัณฑ์ กล่าว ว่า เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ เพราะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนระดับรากหญ้าได้มีโอกาสศึกษาต่อ และสามารถนำความรู้ที่เรียนมาปรับใช้กับการทำงานได้ดี สิ่งที่อยากทำต่อไปคือ อยากนำความรู้ที่ได้รับมาไปพัฒนาท้องถิ่น อยากทำงานด้านเกษตร ที่อำเภอ หรือจังหวัด เพราะการเกษตรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา ซึ่งปัจจุบันการเกษตรของประเทศไทยต้องพึ่งธรรมชาติ จึง อยากนำความรู้ที่ได้รับมาในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาส่งเสริมในด้านการเกษตรต่อไป

นางสาวลลิตา ตารียะ นักเรียนที่ได้ทุนเรียนต่อที่ประเทศ ฝรั่งเศส คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ Université François Rabelais ขณะนี้ทำงานในบริษัทฝรั่งเศส เกี่ยวกับการผลิตยา ตำแหน่งการเงิน การที่ได้รับทุนนี้เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เพราะให้โอกาสเด็กด้อยโอกาสในต่าง จังหวัดที่ฐานะทางบ้านยากจน มีความตั้งใจและอยากจะกลับมาพัฒนาประเทศ และนำความรู้ที่ได้เรียนมากลับไปพัฒนาถิ่นเกิดคือที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้มีความเจริญมากขึ้น

ที่มา : http://www.moe.go.th

เว็บไซต์ทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน - official

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นใหม่ เว็บไซต์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน "โอกาสทองของเด็กไทย" ทุนตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและยากจนทั่วประเทศ

เว็บไซต์ : http://www.odos.moe.go.th

วันนี้ในที่สุดเราก็ได้เห็นเว็บไซต์ของทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนอย่างเป็นทางการกันจริงๆสักที คล้ายๆกับว่าเราอาจจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทุนโครงการนี้ไปในทางที่ดีมากขึ้น สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวแล้วดีใจมากที่ได้เห็นกระทรวงศึกษาธิการกลับมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับทุนโครงการนี้และพร้อมที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งอาจมีการส่งเสริมผลักดันในด้านต่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการกันอย่างจริงจังมากขึ้น การมีเว็บไซต์ทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนที่เป็นทางการก็จะช่วยให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านทั้งตัวโครงการเองและทั้งนักเรียนผู้ที่ได้รับทุนเอง รวมถึงคนอื่นๆที่สนใจเกี่ยวกับทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนนี้

สำหรับบริการภายในเว็บไซต์นี้ ถ้าคลิกเข้าไปชมกันแล้วก็จะเห็นในส่วนของข่าวสารเป็นหลักซึ่งมีทั้งข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักก.พ. ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา และในส่วนของกระดานถาม-ตอบสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอบถามข้อมูลให้ความช่วยเหลืออะไรต่างๆ อีกทั้งยังมีเอกสารสำหรับดาวน์โหลดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน และที่ขาดไม่ได้ก็คือในส่วนของการลงทะเบียนของสถานประกอบการและของนักเรียนผู้ที่ได้รับทุน และในส่วนอื่นๆอีก

คลิกเพื่อใช้งานศึกษาหาข้อมูลอ่านข่าวสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนกันได้ที่

via : http://www.odos.moe.go.th