สถิตินักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน - 2 พฤศจิกายน 2552

สรุปจำนวนนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ที่กำลังศึกษา ณ ต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ



สรุปจำนวนนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ซึ่งสำเร็จการศึกษาแล้ว



ที่มา : http://www.ocsc.go.th