สัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน - 5 มี.ค. 53

นาง ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเปิดการสัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ ณ โรงแรมปริ๊นส์พาเลซ ว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน โดยจัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 โดยคัดเด็กที่เรียนดีและมีความประพฤติดี ในอำเภอ/กิ่งอำเภอทั่วประเทศ ซึ่งมีนักเรียนทุนกว่า 2,000 คน ขณะนี้จบการศึกษาแล้ว 347 คน จบจากต่างประเทศ 26 คน และที่เหลือก็จบในประเทศ ซึ่งการเรียนในประเทศจะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าต่างประเทศ เพราะเด็กที่เรียนในต่างประเทศจำเป็นที่จะต้องไปเรียนในเรื่องของภาษา เป็นการปรับตัว 2 ปี หลังจากนั้นก็เรียนต่ออีก 4-5 ปี รวมประมาณ 7 ปี ถือเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง เพราะเด็กที่ได้รับทุนเป็นเด็กที่มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในด้านการเรียน ซึ่งเด็กที่จบมาส่วนใหญ่มีงานทำ มีเพียงบางส่วนที่ยังไม่ได้งานเพราะเพิ่งเรียนจบ หรืองานที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.พ. และทางกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการช่วยเหลือเด็กที่จบมาโดยแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะมีบางหน่วยงานที่ต้องการรับนักเรียนทุนเข้าไปทำงานแต่ไม่ทราบว่าจะมี วิธีการอย่างไร จึงได้สร้าง เว็บไซต์ของนักเรียนทุน ODOS ขึ้น และให้นักเรียนมาลงทะเบียนไว้ หากหน่วยงานหรือองค์กรใดต้องการนักเรียนทุนเข้าทำงานสามารถเข้ามาดูข้อมูล และมีความต้องการในสาขาอะไรก็สามารถติดต่อได้โดยตรง และในส่วนของนักเรียนที่มีความประสงค์จะทำงานในส่วนราชการ ทางกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศจะรับหน้าที่ในการประสานงานดังกล่าวให้ โดยมีเว็บไซต์เป็นสื่อกลาง

“อีกส่วนที่ได้ทราบ ข้อมูลจากนักเรียนทุนบางท่านมีความตั้งใจที่จะกลับไปทำงานในท้องถิ่นของตน แต่มีข้อจำกัดในเรื่องตลาดแรงงาน จึงทำให้ต้องทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร แต่นักเรียนเหล่านี้พร้อมที่จะกลับไปทำประโยชน์ให้กับชุมชนของเขา นอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษามีความต้องการที่จะให้นักเรียนทุนได้มีส่วนช่วย เหลือในชุมชนโดยการกลับไปให้คำแนะนำน้อง ๆ ให้ความรู้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโรงเรียนที่เคยศึกษา ถือ เป็นจิตสำนึกที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เด็กนักเรียนรุ่นต่อไปที่ ต้องการจะดำเนินชีวิต” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

นายวรวิทย์ ช่วยเอื้อ หนึ่งในนักเรียนทุนที่จบการศึกษา ได้รับทุนจากอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่น ที่ 1เรียนในประเทศไทย เรียนจบสาขาการจัดการศัตรูพืชเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันทำงานที่บริษัทซีพีโภคภัณฑ์ กล่าว ว่า เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ เพราะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนระดับรากหญ้าได้มีโอกาสศึกษาต่อ และสามารถนำความรู้ที่เรียนมาปรับใช้กับการทำงานได้ดี สิ่งที่อยากทำต่อไปคือ อยากนำความรู้ที่ได้รับมาไปพัฒนาท้องถิ่น อยากทำงานด้านเกษตร ที่อำเภอ หรือจังหวัด เพราะการเกษตรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา ซึ่งปัจจุบันการเกษตรของประเทศไทยต้องพึ่งธรรมชาติ จึง อยากนำความรู้ที่ได้รับมาในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาส่งเสริมในด้านการเกษตรต่อไป

นางสาวลลิตา ตารียะ นักเรียนที่ได้ทุนเรียนต่อที่ประเทศ ฝรั่งเศส คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ Université François Rabelais ขณะนี้ทำงานในบริษัทฝรั่งเศส เกี่ยวกับการผลิตยา ตำแหน่งการเงิน การที่ได้รับทุนนี้เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เพราะให้โอกาสเด็กด้อยโอกาสในต่าง จังหวัดที่ฐานะทางบ้านยากจน มีความตั้งใจและอยากจะกลับมาพัฒนาประเทศ และนำความรู้ที่ได้เรียนมากลับไปพัฒนาถิ่นเกิดคือที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้มีความเจริญมากขึ้น

ที่มา : http://www.moe.go.th