ศธ.ตั้งเป้าคัดเด็กหัวกะทิเรียนทุนรุ่น 3

ศธ. : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน การประชุมโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2550 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 เวลา 15.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีในชนบทแต่มีฐานะยากจนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพในปีการศึกษา 2550 ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดให้มีขึ้นเป็นจำนวน 2 รุ่นแล้ว แต่สำหรับรุ่นที่ 3 นี้ มติที่ประชุมเห็นควรปรับโครงการให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศเท่านั้นและต้องเป็นประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในสาขาวิชาที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นโดยจำนวนทุนตามจำนวนโรงเรียนและนักเรียน ซึ่งเป็นการกระจายทุนได้ดีกว่าอำเภอละ 1 ทุน นอกจากนี้ให้เพิ่มจำนวนผู้รับทุนสายอาชีวศึกษาจังหวัดละ 1 คน และหากไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ทันการดำเนินการในปีการศึกษา 2550 ให้ดำเนินการในปีการศึกษา 2551 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า จำนวนผู้รับทุนมีทั้งหมด 432 คน โดยกำหนดให้เป็นผู้รับทุนสายสามัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดละ 2 คน รวมจำนวน 356 คน ทุนสายอาชีวศึกษาจังหวัดละ 1 คน รวมจำนวน 76 คน สำหรับนักเรียนสายอาชีวศึกษาให้ศึกษาต่อในสาขาอุตสาหกรรมที่เป็นไปตามความต้องการของประเทศตามที่กำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแนวปฏิบัตินักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1 นายสุทธิชัย ใจติ๊บ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์เพื่อวิศวกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย Joseph Fourier-Genoble จะใช้เวลาศึกษาเพียง 1 ปี ก็จบหลักสูตรและได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตรดังกล่าวให้เวลาศึกษาเพียง 3 ปี) ได้แจ้งความประสงค์ขอศึกษาต่อในโรงเรียนวิศวกรรมชั้นสูง (Grandes Ecoles) ซึ่งเป็นระบบการศึกษาเฉพาะของสาธารณรัฐฝรั่งเศส สำหรับผู้มีปัญญาเลิศ โดยจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (Ingenievr Deplome) เทียบเท่าปริญญาโทใช้เวลาเรียนตามหลักสูตร 5 ปี ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณากรณีนี้เป็นการศึกษาในสาขาเดียวกันแต่เป็นการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นคนที่เรียนได้จะต้องเป็นอัจฉริยะและไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา 7 ปี ซึ่งสอดคล้องกับกรณีนักเรียนทุนที่เลือกเรียนในสาขาวิชาที่มีระยะเวลาเกิน 4 ปี ที่ศึกษาในประเทศจีนสาขาแพทย์แผนจีน (5 ปี) แพทย์แผนปัจจุบัน (5 ปี) และสถาปัตยกรรม (5 ปี) ซึ่งผู้ที่ศึกษาสาขาแพทย์ศาสตร์จำเป็นต้องฝึกงานอีก 1 ปี เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพจีน อันเป็นเงื่อนไขในการสมัครเป็นแพทย์ฝึกหัดของแพทย์สภาในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดคือ 7 ปี แต่หากนักเรียนไม่สามารถศึกษาได้สำเร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจพิจารณาขยายเวลาเป็นรายๆ ตามความจำเป็น

www.moe.go.th

นร.ทุนไทยสร้างชื่อในฝรั่งเศส ทำคะแนนสูงสุดหลักสูตรวิศวะอัจฉริยะ

นักเรียนทุนไทยสร้างชื่อในฝรั่งเศส “วิจิตร” เผย “สุทธิชัย ใจติ๊บ” สอบได้คะแนนสูงสุดของการเรียนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูงที่รับเฉพาะเด็กอัจฉริยะเข้าเรียน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า นายสุทธิชัย ใจติ๊บ นักเรียนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ปี 2547 อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์เพื่อวิศวกรรม มหาวิทยาลัย Joseph Fourier-Grenoble 1 ซึ่งเป็นหลักสูตร 3 ปี ประเทศฝรั่งเศส ได้แจ้งความประสงค์จะขอศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูง โดยจะเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ณ เมือง Grenoble ซึ่งจะได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบเท่าปริญญาโท ทั้งนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในฝรั่งเศสรายงานว่า นักเรียนมีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม โดยขณะที่ศึกษาขั้นเตรียมความพร้อมภาษาฝรั่งเศส 7 เดือน ณ สถาบัน CUEF เมือง Grenoble ได้ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ได้คะแนน 356 จากคะแนนเต็ม 699 และได้รับการตอบรับเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยภาคเรียนที่ 1 ได้คะแนน 11.039 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ภาคเรียนที่ 2 ได้ 11.866 จากคะแนนเต็ม 20 และภาคเรียนที่ 3 ได้ 14.238 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยเฉพาะวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้คะแนนสูงถึง 17.75 จากคะแนนเต็ม 20 โดยสรุปได้คะแนนรวมเฉลี่ยเป็นที่ 1 ของชั้นปี “ตามระบบการศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมชั้นสูง ถือว่าเป็นระบบการศึกษาเฉพาะของฝรั่งเศส สำหรับเด็กที่มีปัญญาเลิศจะสอนด้านวิชาชีพเฉพาะชั้นสูง ด้านรัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ เรียนจบจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบเท่าปริญญาโท โดยจะใช้เวลาเรียนตามหลักสูตร 5 ปี” ศ.วิจิตร กล่าวชื่นชม

ผู้จัดการออนไลน์ 23 พฤษภาคม 2550

เผยทุนอำเภอรุ่น 3 เน้นชาติไม่ใช่ ภ.อังกฤษ

ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 ได้เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยจะเป็นทุนเพื่อส่งนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และกำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ไปเรียนต่อปริญญาตรีในต่างประเทศตามสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและความต้องการของประเทศ โดยทุกประเทศที่จะส่งนักเรียนไปนั้นจะเป็นประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก สำหรับจำนวนทุนมีทั้งสิ้น 432 ทุน แบ่งเป็น สายสามัญ 356 ทุน โดยเขตพื้นที่การศึกษา 178 เขต จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกมาเขตละ 2 คน และสายอาชีวศึกษาอีก 76 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเทศที่คณะกรรมการโครงการฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่จะส่งนักเรียนไปศึกษาต่อ ประกอบด้วยสายสามัญฯ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Agriculture ได้แก่ ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ แคนาดา (ควิเบค) ฟินแลนด์ รัสเซีย Fishery ได้แก่ ญี่ปุ่น แคนาดา (ควิเบค) Food Science ได้แก่ ฝรั่งเศส ออสเตรีย ญี่ปุ่น Vehicle Engineering ได้แก่ เยอรมนี ญี่ปุ่น Information Technology ได้แก่ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ฟินเลนด์ Packaging ได้แก่ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น กลุ่มการบริหารและการจัดการ Natural Resource and Environmental Management ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น แคนาดา (ควิเบค) Logistics Languages ได้แก่ จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี Islamic studies ได้แก่ จอร์แดน ซาอุดีอาระเบีย อียิปต์ ส่วนสายอาชีวศึกษาจะเน้นกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ด้านเกษตรและอาหาร ได้แก่ รัสเซีย อิสราเอล สเปน อิตาลี ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไต้หวัน ด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง ได้แก่ อิตาลี บราซิล จีน ด้านเหล็กและเหล็กกล้า แม่พิมพ์ยานยนต์และชิ้นส่วน ได้แก่ รัสเซีย เยอรมนี ญี่ปุ่น จีน ด้านผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ ได้แก่ อิตาลี จีน ด้านปิโตรเคมี วัสดุ อัญมณี เซรามิก ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรีย ญี่ปุ่น รัสเซีย จีน.

www.dailynews.co.th