ศธ.ตั้งเป้าคัดเด็กหัวกะทิเรียนทุนรุ่น 3

ศธ. : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน การประชุมโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2550 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 เวลา 15.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีในชนบทแต่มีฐานะยากจนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพในปีการศึกษา 2550 ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดให้มีขึ้นเป็นจำนวน 2 รุ่นแล้ว แต่สำหรับรุ่นที่ 3 นี้ มติที่ประชุมเห็นควรปรับโครงการให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศเท่านั้นและต้องเป็นประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในสาขาวิชาที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นโดยจำนวนทุนตามจำนวนโรงเรียนและนักเรียน ซึ่งเป็นการกระจายทุนได้ดีกว่าอำเภอละ 1 ทุน นอกจากนี้ให้เพิ่มจำนวนผู้รับทุนสายอาชีวศึกษาจังหวัดละ 1 คน และหากไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ทันการดำเนินการในปีการศึกษา 2550 ให้ดำเนินการในปีการศึกษา 2551 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า จำนวนผู้รับทุนมีทั้งหมด 432 คน โดยกำหนดให้เป็นผู้รับทุนสายสามัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดละ 2 คน รวมจำนวน 356 คน ทุนสายอาชีวศึกษาจังหวัดละ 1 คน รวมจำนวน 76 คน สำหรับนักเรียนสายอาชีวศึกษาให้ศึกษาต่อในสาขาอุตสาหกรรมที่เป็นไปตามความต้องการของประเทศตามที่กำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแนวปฏิบัตินักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1 นายสุทธิชัย ใจติ๊บ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์เพื่อวิศวกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย Joseph Fourier-Genoble จะใช้เวลาศึกษาเพียง 1 ปี ก็จบหลักสูตรและได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตรดังกล่าวให้เวลาศึกษาเพียง 3 ปี) ได้แจ้งความประสงค์ขอศึกษาต่อในโรงเรียนวิศวกรรมชั้นสูง (Grandes Ecoles) ซึ่งเป็นระบบการศึกษาเฉพาะของสาธารณรัฐฝรั่งเศส สำหรับผู้มีปัญญาเลิศ โดยจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (Ingenievr Deplome) เทียบเท่าปริญญาโทใช้เวลาเรียนตามหลักสูตร 5 ปี ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณากรณีนี้เป็นการศึกษาในสาขาเดียวกันแต่เป็นการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นคนที่เรียนได้จะต้องเป็นอัจฉริยะและไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา 7 ปี ซึ่งสอดคล้องกับกรณีนักเรียนทุนที่เลือกเรียนในสาขาวิชาที่มีระยะเวลาเกิน 4 ปี ที่ศึกษาในประเทศจีนสาขาแพทย์แผนจีน (5 ปี) แพทย์แผนปัจจุบัน (5 ปี) และสถาปัตยกรรม (5 ปี) ซึ่งผู้ที่ศึกษาสาขาแพทย์ศาสตร์จำเป็นต้องฝึกงานอีก 1 ปี เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพจีน อันเป็นเงื่อนไขในการสมัครเป็นแพทย์ฝึกหัดของแพทย์สภาในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดคือ 7 ปี แต่หากนักเรียนไม่สามารถศึกษาได้สำเร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจพิจารณาขยายเวลาเป็นรายๆ ตามความจำเป็น

www.moe.go.th

0 ความคิดเห็น: