สรุปจำนวนนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ที่กำลังศึกษา ณ ต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ


สรุปจำนวนนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ที่กำลังศึกษา ณ ต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ 3 สิงหาคม 2552
ที่มา : http://www.ocsc.go.th

ศธ.ประชุมคณะกรรมการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน

กระทรวงศึกษาธิการ · นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒

รมว.ศธ.กล่าวว่า โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยได้อนุมัติให้เด็กไปเรียนต่างประเทศแล้ว ๒ รุ่น จำนวนประมาณ ๑,๘๐๐ คน ใช้เงินสนับสนุนประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท แต่ภายหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ยุติการให้เงินสนับสนุน รัฐบาลจึงต้องรับภาระงบประมาณเพิ่มเติมอีก ๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้นักเรียน ๑,๘๐๐ คนนี้เรียนจนจบการศึกษาตามเงื่อนไขเดิมคือ ให้เรียนในระดับปริญญาตรีไม่เกิน ๗ ปี โดยไม่มีข้อผูกมัดว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะต้องชำระทุนคืน แต่มีเพียงเงื่อนไขเดียวคือ เมื่อจบการศึกษาแล้วให้กลับประเทศไทย ขณะนี้พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหลายกรณี เช่น นักเรียนทุนขอปรับเปลี่ยนสาขาวิชาที่เรียน ขอกลับมาเรียนในประเทศไทย หรือการขออยู่ต่อที่ต่างประเทศเมื่อจบการศึกษาแล้ว โดยมีการขอเป็นกรณีๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นภาระของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล

ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา ๑ ชุด โดยมอบหมายให้ผู้แทน ก.พ. กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาว่าจะมีการกำหนดเกณฑ์หลักใหม่อย่างไรให้สอดคล้องเหมาะสม เพื่อจะไม่ต้องมีการพิจารณาเป็นรายบุคคล ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ สัปดาห์ แล้วนำกลับเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒

รมว.ศธ. ได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามี ๒ กรณีคือ การยุติการเรียนในต่างประเทศ และการยกเลิกทุน โดยนักเรียนทุนทั้ง ๒ รุ่น มีนักเรียนที่เรียนได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ ก.พ.จึงให้ยุติการเรียนในต่างประเทศและให้กลับมาเรียนในประเทศไทยจำนวน ๒๒๗ ราย และกรณีของการยกเลิกทุน/ให้ออกจากโครงการ เนื่องจากมีนักเรียนทุนไปแต่งงานกับชาวต่างชาติที่นั่น หรือมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ แต่ไม่กลับมาเรียนในไทย ก.พ.จึงตัดสินให้ออกจากโครงการ รวม ๒๙ ราย และยังมีกรณีที่เป็นปัญหาค้างอยู่ ๑ ราย คือเด็กที่ไปเรียนที่สวีเดนทำไฟไหม้ห้องพัก มีค่าเสียหายประมาณ ๑ ล้านกว่าบาท ซึ่งมีการพิจารณาแล้วว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว ที่ทางราชการไม่สามารถนำเงินงบประมาณไปชดใช้ค่าเสียหายให้ได้ สถานเอกอัครราชทูตไทยในสวีเดนจึงชดใช้ค่าเสียหายแทนนักเรียนไปก่อนเพื่อไม่ให้นักเรียนผู้นั้นถูกฟ้องร้อง และให้นักเรียนชดใช้เงินเป็นงวดๆ ซึ่งที่ประชุมได้ให้สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. หาแนวทางระดมเงินช่วยเหลือเป็นการส่วนตัว ในขณะเดียวกันได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงการคลัง, นิติการ สป., คลัง สป., ก.พ. โดยมีผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เป็นเลขานุการ เพื่อพิจารณาระเบียบราชการที่จะช่วยเหลือและแก้ปัญหาดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการดำเนินงานในรุ่นที่ ๓ นั้นได้ชะลอโครงการไว้ก่อน แต่ยังไม่มีข้อสรุปสำหรับการยกเลิกโครงการ และอาจมีการปรับเงื่อนไขให้เป็นประโยชน์กับประเทศมากขึ้น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในงบประมาณซึ่งเป็นงบของส่วนรวม ซึ่งจะต้องให้คณะทำงานพิจารณาต่อไปด้วย

จากข้อมูลปัจจุบัน นักเรียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาทั้งรุ่นที่ ๑ และ ๒ มีจำนวน ๒๓๔ คน สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ๗๗ คน และในประเทศ ๑๕๗ คน.

ที่มา : http://www.moe.go.th

เสมา1อ้างไม่คุ้มค่า 1ทุน1อำเภอ สั่งชะลอรุ่น3

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ แฉ 1 ทุน 1 อำเภอไม่คุ้มค่างบประมาณที่รัฐต้องเสีย ชี้เด็กเรียนเมืองนอกไม่ไหวขอกลับมาเรียนไทยอื้อ ในขณะที่ส่วนหนึ่งทิ้งทุนหนีไปแต่งงาน สั่งตั้งคณะทำงานเตรียมปรับเงื่อนไข เพื่อประโยชน์โดยรวม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าววันนี้ (4 ส.ค.) ว่า จากการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 ทุน 1 อำเภอ ได้หารือโครงการ 1 ทุน 1 อำเภอ ดำเนินการไปแล้ว 2 รุ่น มีการอนุมัติให้ทุนเด็กไทยเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ รวม 1,800 คน โดยใช้เงินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนไปแล้ว 5,000 ล้านบาท หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยุติการสนับสนุนโครงการรัฐต้องมีภาระจัดสรรงบ ประมาณเพิ่ม เติมอีก 5,000 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป รวมนักเรียนในโครงการต้องใช้งบประมาณรวม 10,000 ล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่านักเรียน 1,800 คนที่ได้รับทุน เรียนจบแล้ว 234 คน จบในประเทศ 157 คน จบต่างประเทศ 77 คน แบ่งเป็นรุ่น 1 จบ 229 คน ส่วนรุ่น 2 จบแล้ว 5 คนในประเทศไทยทั้งหมด มีเด็กที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ตัดสินใจให้ยุติการเรียนในต่างประเทศ กลับมาเรียนต่อในไทย 227 คน และมีนักเรียนถูกให้ออกจากทุน 29 ราย เพราะจำนวนหนึ่งไปแต่งงานกับชาวต่างประเทศและไม่ยอมเรียนต่อ เมื่อมีคำสั่งให้กลับมาเรียนต่อที่ประเทศไทยก็ไม่กลับจึงจำเป็นต้องสั่งให้ ออกจากทุน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า จากการพิจารณาเงื่อนไขโครงการเดิมพบว่า ให้เรียนระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 7 ปี และไม่มีข้อผูกมัดว่าต้องชดใช้ทุนเพียงแต่ต้องกลับประเทศไทย ปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมามีนักเรียนทุนยื่นขอเปลี่ยนเงื่อนไขอย่างต่อเนื่อง อาทิ เปลี่ยนสาขาวิชาที่เรียน ขอกลับมาเรียนต่อในประเทศไทย หรือขออยู่ต่อต่างประเทศเมื่อเรียนจบแล้ว ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเงื่อนไขเดิมมีปัญหา ไม่คุ้มกับงบประมาณของประเทศที่เสียไป จึงตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุดประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงาน ก.พ. กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้เหมาะสม โดยอาจต้องกำหนดให้มีการชดใช้ทุนในกรณีที่มีการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

"ผม คงยังไม่สรุปว่าโครงการนี้สำเร็จหรือล้มเหลว จนเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกโครงการ แต่ที่สรุปได้ตอนนี้คือเป็นโครงการที่มีปัญหามากโครงการหนึ่งที่จะต้อง ปรับปรุงแก้ไขต่อไป ได้สั่งให้ชะลอการคัดเลือกนักเรียนทุนรุ่นที่ 3 ไว้ก่อน เพราะรุ่น 1-2 ก็ยังมีภาระงบประมาณอีก 5,000 ล้าน จึงจำเป็นต้องหาแนวทางปรับปรุงเงื่อนไข เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

ที่มา : http://www.thairath.co.th

1 อ.1 ทุน ปัญหาอื้อ!!! เด็กเรียนนอกจบแค่ 77 คน หนีแต่งงานฝรั่งไม่กลับไทย

ประชานิยม “แม้ว” ออกฤทธิ์ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ปัญหาอื้อ!!! “จุรินทร์” เผย เด็กไปเรียนเมืองนอกศึกษาจบแค่ 77 ราย เรียนไม่ถึงเกณฑ์ต้องเรียกกลับไทย 227 ราย อีก 29 ราย ต้องให้พ้นจากทุน เพราะไปแต่งงานกับชาวต่างชาติ แถมให้กลับมาเรียนในไทยไม่ยอมกลับมา ขณะที่บางส่วนเรียนจบแล้วไม่ยอมกลับประเทศ ไม่ฟันธงเดินหน้ารุ่น 3 เพราะต้องแบกภาระ 5 พันล้าน ตั้งคณะทำงานกำหนดเงื่อนไขคุมเด็กทุน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ 1 อำเภอ 1 ทุน ซึ่งได้มีการตรวจสอบสถานการณ์โครงการ 1 อำเภอ 1ทุน พบว่า มีการดำเนินการไปแล้ว 2 รุ่น จำนวน 1,800 ทุน และใช้เงินไปประมาณ 5,000 ล้านบาท และรัฐบาลต้องตั้งงบประมาณอีก 5,000 ล้านบาท ภายหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนเงินส่วนนี้แล้ว เพื่อเป็นทุนในการเรียนจนจบปริญญาตรี กำหนดให้ไม่เกิน 7 ปี โดยไม่มีข้อผูกพันว่าเรียนจบแล้วต้องกลับมาใช้ทุน มีเงื่อนไขแค่เรียนจบแล้วให้กลับประเทศไทย

ทั้งนี้ นักเรียนทุนจำนวน 2 รุ่น มีผู้เรียนจบทั้งสิ้น 234 คน เรียนจบในประเทศ 157 คน ต่างประเทศ 77 คน( ฝรั่งเศส 31 ญี่ปุ่น 2 สวิต 14 จีน 5 เนเธอแลนด์ 9 รัสเซีย 1 อินเดีย 15)แต่ก็มีนักเรียนเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด 227 ราย ให้เด็กกลุ่มนี้เดินทางกลับมาเรียนในประเทศไทย และให้เด็กออกจากทุนจำนวน 29 ราย เนื่องจากไปแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วไม่เรียน ซึ่งก่อนที่จะให้ออกจากทุนนั้นขอให้เด็กกลับมาเรียนที่เมืองไทยแต่เด็กไม่มา นอกจากนี้ ยังมีเด็กขอเปลี่ยนสาขา ขอกลับมาเรียนในประเทศไทย ขออยู่ต่างประเทศภายหลังเรียนจบปริญญาตรี

“มีปัญหาเกิดขึ้นหลายเรื่อง มีปัญหาบางเรื่องที่ต้องมาทบทวนรายละเอียดต่างๆ เช่น เด็กขอเปลี่ยนสาขา ขอกลับมาเรียนในเมืองไทย ซึ่งเป็นภาระกับคณะกรรมการต้องตามไปดูแล้วมาพิจารณาเป็นรายกรณี และขณะนี้มีเด็กทุนาขอเปลี่ยนเงื่อนไข 7-8 ราย แต่ให้ระงับไว้ก่อน เพราะจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด โดยมีแทนจากสำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรียน (ก.พ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะทำงานชุดนี้ไปกำหนดเกณฑ์ เงื่อนไขใหม่ นักเรียนไปเรียนแล้วขอเปลี่ยนเงื่อนไข จะได้ไม่ต้องมาพิจารณาเป็นรายคน หากได้ข้อสรุปอย่างไรให้นำมารายงานในการประชุมครั้งต่อไป”

นายจุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับปัญหานักเรียนทุนที่ประเทศสวีเดน ที่ทำให้เกิดไฟไหม้หอพัก มีค่าเสียหาย 1 ล้านบาทนั้น นักเรียนต้องรับผิดชอบส่วนที่เสียหายดังกล่าว แต่ทางสถานทูตไทยในสวีเดนได้สำรองจ่ายแทนให้ก่อน แล้วให้เด็กแบ่งจ่ายคืนเป็นงวดๆ

ถามว่า จะมีรุ่น 3 หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ขอชะลอไว้ก่อน เพราะเด็ก 2 รุ่น รัฐบาลยังมีภาระผูกพันประมาณ 5,000 ล้านบาท แต่ตนยังไม่สรุปว่าจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิก

ที่มา : http://manager.co.th