ศธ.ประชุมคณะกรรมการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน

กระทรวงศึกษาธิการ · นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒

รมว.ศธ.กล่าวว่า โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยได้อนุมัติให้เด็กไปเรียนต่างประเทศแล้ว ๒ รุ่น จำนวนประมาณ ๑,๘๐๐ คน ใช้เงินสนับสนุนประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท แต่ภายหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ยุติการให้เงินสนับสนุน รัฐบาลจึงต้องรับภาระงบประมาณเพิ่มเติมอีก ๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้นักเรียน ๑,๘๐๐ คนนี้เรียนจนจบการศึกษาตามเงื่อนไขเดิมคือ ให้เรียนในระดับปริญญาตรีไม่เกิน ๗ ปี โดยไม่มีข้อผูกมัดว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะต้องชำระทุนคืน แต่มีเพียงเงื่อนไขเดียวคือ เมื่อจบการศึกษาแล้วให้กลับประเทศไทย ขณะนี้พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหลายกรณี เช่น นักเรียนทุนขอปรับเปลี่ยนสาขาวิชาที่เรียน ขอกลับมาเรียนในประเทศไทย หรือการขออยู่ต่อที่ต่างประเทศเมื่อจบการศึกษาแล้ว โดยมีการขอเป็นกรณีๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นภาระของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล

ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา ๑ ชุด โดยมอบหมายให้ผู้แทน ก.พ. กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาว่าจะมีการกำหนดเกณฑ์หลักใหม่อย่างไรให้สอดคล้องเหมาะสม เพื่อจะไม่ต้องมีการพิจารณาเป็นรายบุคคล ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ สัปดาห์ แล้วนำกลับเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒

รมว.ศธ. ได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามี ๒ กรณีคือ การยุติการเรียนในต่างประเทศ และการยกเลิกทุน โดยนักเรียนทุนทั้ง ๒ รุ่น มีนักเรียนที่เรียนได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ ก.พ.จึงให้ยุติการเรียนในต่างประเทศและให้กลับมาเรียนในประเทศไทยจำนวน ๒๒๗ ราย และกรณีของการยกเลิกทุน/ให้ออกจากโครงการ เนื่องจากมีนักเรียนทุนไปแต่งงานกับชาวต่างชาติที่นั่น หรือมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ แต่ไม่กลับมาเรียนในไทย ก.พ.จึงตัดสินให้ออกจากโครงการ รวม ๒๙ ราย และยังมีกรณีที่เป็นปัญหาค้างอยู่ ๑ ราย คือเด็กที่ไปเรียนที่สวีเดนทำไฟไหม้ห้องพัก มีค่าเสียหายประมาณ ๑ ล้านกว่าบาท ซึ่งมีการพิจารณาแล้วว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว ที่ทางราชการไม่สามารถนำเงินงบประมาณไปชดใช้ค่าเสียหายให้ได้ สถานเอกอัครราชทูตไทยในสวีเดนจึงชดใช้ค่าเสียหายแทนนักเรียนไปก่อนเพื่อไม่ให้นักเรียนผู้นั้นถูกฟ้องร้อง และให้นักเรียนชดใช้เงินเป็นงวดๆ ซึ่งที่ประชุมได้ให้สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. หาแนวทางระดมเงินช่วยเหลือเป็นการส่วนตัว ในขณะเดียวกันได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงการคลัง, นิติการ สป., คลัง สป., ก.พ. โดยมีผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เป็นเลขานุการ เพื่อพิจารณาระเบียบราชการที่จะช่วยเหลือและแก้ปัญหาดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการดำเนินงานในรุ่นที่ ๓ นั้นได้ชะลอโครงการไว้ก่อน แต่ยังไม่มีข้อสรุปสำหรับการยกเลิกโครงการ และอาจมีการปรับเงื่อนไขให้เป็นประโยชน์กับประเทศมากขึ้น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในงบประมาณซึ่งเป็นงบของส่วนรวม ซึ่งจะต้องให้คณะทำงานพิจารณาต่อไปด้วย

จากข้อมูลปัจจุบัน นักเรียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาทั้งรุ่นที่ ๑ และ ๒ มีจำนวน ๒๓๔ คน สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ๗๗ คน และในประเทศ ๑๕๗ คน.

ที่มา : http://www.moe.go.th

0 ความคิดเห็น: