เผยทุนอำเภอรุ่น 3 เน้นชาติไม่ใช่ ภ.อังกฤษ

ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 ได้เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยจะเป็นทุนเพื่อส่งนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และกำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ไปเรียนต่อปริญญาตรีในต่างประเทศตามสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและความต้องการของประเทศ โดยทุกประเทศที่จะส่งนักเรียนไปนั้นจะเป็นประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก สำหรับจำนวนทุนมีทั้งสิ้น 432 ทุน แบ่งเป็น สายสามัญ 356 ทุน โดยเขตพื้นที่การศึกษา 178 เขต จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกมาเขตละ 2 คน และสายอาชีวศึกษาอีก 76 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเทศที่คณะกรรมการโครงการฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่จะส่งนักเรียนไปศึกษาต่อ ประกอบด้วยสายสามัญฯ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Agriculture ได้แก่ ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ แคนาดา (ควิเบค) ฟินแลนด์ รัสเซีย Fishery ได้แก่ ญี่ปุ่น แคนาดา (ควิเบค) Food Science ได้แก่ ฝรั่งเศส ออสเตรีย ญี่ปุ่น Vehicle Engineering ได้แก่ เยอรมนี ญี่ปุ่น Information Technology ได้แก่ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ฟินเลนด์ Packaging ได้แก่ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น กลุ่มการบริหารและการจัดการ Natural Resource and Environmental Management ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น แคนาดา (ควิเบค) Logistics Languages ได้แก่ จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี Islamic studies ได้แก่ จอร์แดน ซาอุดีอาระเบีย อียิปต์ ส่วนสายอาชีวศึกษาจะเน้นกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ด้านเกษตรและอาหาร ได้แก่ รัสเซีย อิสราเอล สเปน อิตาลี ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไต้หวัน ด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง ได้แก่ อิตาลี บราซิล จีน ด้านเหล็กและเหล็กกล้า แม่พิมพ์ยานยนต์และชิ้นส่วน ได้แก่ รัสเซีย เยอรมนี ญี่ปุ่น จีน ด้านผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ ได้แก่ อิตาลี จีน ด้านปิโตรเคมี วัสดุ อัญมณี เซรามิก ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรีย ญี่ปุ่น รัสเซีย จีน.

www.dailynews.co.th

0 ความคิดเห็น: