ชมรมนักเรียนทุนรัฐบาลโอดอส

ชมรมนักเรียนทุนโอดอส เริ่มขึ้นจากการรวมตัวของนักเรียนทุน ODOS รุ่นที่ 1 และ 2 ที่สำเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการรวมกลุ่มกันระหว่างนักเรียน ODOS ทั้งหมด ทั้งในเรื่องการประสานงาน การสร้างเครือข่ายระหว่างกันและการทำกิจกรรมร่วมกัน จึงได้เกิดการก่อตั้งชมรมขึ้นมา ดังรายละเอียด....

ชมรม นักเรียนทุน ODOS ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมปรินส์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยการรวมตัวของนักเรียนทุน ODOS รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จำนวน 110 คน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นศูนย์กลาง ประสานงานเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือระหว่างนักเรียนทุน ODOS
2. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจโครงการทุนการศึกษา 1 อำเภอ 1 ทุน
3. แนะแนวทางการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
4. สนับสนุนช่วยเหลือการทำงานชุมชนเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นของตน และภาครัฐ
5. จัดทำกิจกรรมและโครงการ เพื่อการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ

เป้าหมายของสมาชิก

- นักเรียนทุน ODOS ที่ สำเร็จการศึกษาจำนวน 327 คน
- นักเรียนทุน ODOS ที่อยู่ ระหว่างการศึกษาจำนวน 1,489 คน
รวมทั้งสิ้น 1,836 คน


สื่อถึง บัณฑิตที่มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตเพื่อไปสู่เป้าหมายของเราในการที่ จะเป็นกลไกขับเคลื่อนชุมชนและสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้าบนหนทางแห่งการ พัฒนาอย่างยั่งยืน

คำขวัญของชมรม

“ โอดอสสร้างสรรค์ ร่วมพลังพัฒนาสังคม “

คุณสมบัติของสมาชิกชมรม

1. นักเรียนทุน ODOS ที่ศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ
2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
4. เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคม

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกชมรมฯ

1. มีสิทธิ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรมฯต่อคณะกรรมการ
2. มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ชมรมจัดให้มีขึ้น
3. มีสิทธิ เลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชมรม
4. มีสิทธิ ออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมหรือโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5. ปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับของชมรม
6. มีหน้าที่ ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของชมรม
7. มีหน้าที่ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิก ต่าง ๆ ของชมรม
8. มีหน้าที่ ร่วมกิจกรรมที่ชมรมจัดให้มีขึ้นร่วมดำเนินกิจกรรม/โครงการที่ชมรมจัดขึ้นใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
9. มีหน้าที่ ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของชมรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ผลงานของชมรม

การร่วม บริจาคช่วยเหลือนักเรียน ODOS รุ่นที่ 2 น้องเกษมพันธุ์ จิตเย็น ที่ กำลังศึกษาในประเทศ สวีเดน ที่ประสบอุบัติเหตุอัคคีภัย ซึ่ง ต้องชดใช้ค่าเสียหาย โดยทางชมรมรวมรับบริจาคสมาชิกในชมรม โดยเป็นยอดเงิน 21,000 บาท ชมรมมอบเงินดังกล่าวผ่านทาง สำนักงานสัมพันธ์ต่างประเทศ เพื่อมอบให้น้องเกษมพันธุ์ต่อไป

ที่มา : http://www.odos.moe.go.th

0 ความคิดเห็น: