ขยายเวลาการรับสมัครผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

ขยายเวลาการรับสมัครผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
ตามที่ คณะกรรมการโครงการทุนศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ได้มีประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลตามโครงการทุนศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) รุ่นที่ 2 (ปีการศึกษา 2549) ลงวันที่ 20 กันยายน 2548 และ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลตามโครงการทุกศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) รุ่นที่ 2 (ปีการศึกษา 2549) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2548 นั้น
เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้นักเรียนได้สมัครรับทุนอย่างทั่วถึง จึงเห็นสมควรขยายเวลาการรับสมัครทุนไปจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2549 และแก้ไขกำหนดระยะเวลาการดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกผู้รับทุน ดังนี้
1. รับสมัคร 1 พ.ย. 48 - 16 ม.ค. 49
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 23 ม.ค. 49
3. สอบข้อเขียนพร้อมกันทุกจังหวัด 29 ม.ค. 49
4. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 14 ก.พ. 49
5. สอบสัมภาษณ์ 25 ก.พ. 49
6. สพท.ส่งคะแนนสอบสัมภาษณ์ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ 3 มี.ค. 49
7. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอย่างเป็นทางการ 17 มี.ค. 49
8. ผู้ได้รับทุนรายงานตัว 20 - 24 มี.ค. 49
นอกจากข้อความเพิ่มเติมข้างต้น ให้เป็นไปตามประกาศเดิม
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2548

*** เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์เป็นวันที่ 4 มีนาคม 2549
เนื่องจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ตรงกับวันสอบ O-NET สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงขอเลื่อนวันสัมภาษณ์ออกไปเป็นวันที่ 4 มีนาคม 2549จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
24 มกราคม 2549

2 ความคิดเห็น:

atti กล่าวว่า...

ติดแล้วค่ะรอสัมภาษณ์ ตื่นเต้นมากๆๆ เตรียมตัวไงค่ะ

envoya กล่าวว่า...

แล้วถ้าหนูได้คะแนนอังกฤษและสัมภาษณ์ดีแต่เลขกับวิทย์แย่มาก ๆ จะมีโอกาสได้ทุนมั้ยค่ะ