โครงการครูพันธุ์ใหม่ สำหรับ นทร ODOS

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( คณะกรรมการการวางแผนการผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) มีโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ และให้รับนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย

การรับสมัคร จะรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีเข้าศึกษาวิชาชีพครู ณ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นเวลา 1 ปีครีง และมีทุนการศึกษาให้ในระหว่างเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะบรรรจุเข้ารับราชการเป็นครูในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2553 เป็นปีแรก

ผู้สนใจโปรดติดต่อ สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

โทร 02628 5646 ต่อ 111 โทรสาร 02281 0953

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ที่มา : สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส - กันยายน 2552

0 ความคิดเห็น: