ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน ก.พ.

การปฐมนิเทศผู้ได้รับทุน ODOS ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1013.8.4/ 685 -859 เรื่อง นักเรียนทุนตามโครงการทุนศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2549
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1013.8.4/ พิเศษ ถึง ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ทุกท่าน
กำหนดการอบรมปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนฯ ภาคกลาง
กำหนดการอบรมปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนฯ ภาคเหนือ
กำหนดการอบรมปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำหนดการอบรมปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนฯ ภาคใต้
คู่มือการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ และ ภาคผนวกคู่มือ
สัญญารับทุนรัฐบาล

ที่มา สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th

0 ความคิดเห็น: