1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 รับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี


เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2549 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักความสัมพันธ์ ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยประสานงานโครงการทุนศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงการรับทุนและเข้ารับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีของ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2549 นักเรียนทุนจำนวน 915 คน ซึ่งเลือกศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 175 คน และต่างประเทศ จำนวน 740 คน ใน 17 ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมอันประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ "การดูแลตัวเองเมื่อเป็น ODOS" จากวิทยากร ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนักเรียนทุนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 ได้แก่ ดร.เสาวนิตย์ ชัยมุสิก นางปราณี บุญไทย ผศ. เพ็ญจันทร์ กู้ประเสริฐ และนางสาวรรณดี พรหมสุรินทร์ มาให้ความรู้ ประสบการณ์ และคำแนะนำที่นักเรียนสามารถนำไปใช้เตรียมตัวเองก่อนเดินทางไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ โดยมีคุณอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นผู้ดำเนิน รายการ นอกจากนี้ นักเรียนทุนยังได้รับฟังข้อคิดเห็นและประสบการณ์จากการอภิปรายกลุ่มของพี่นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 ซึ่งเดินทางกลับมาประเทศไทยในช่วงปิดภาคเรียน และที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้น้องๆ นักเรียนทุน รุ่นที่ 2 ได้รับรู้ข้อมูลจาก ประสบการณ์จริงและข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวเองให้พร้อมในฐานะนักเรียนทุน ต่อไป ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 เวลา 09.30 น. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 เข้าคารวะและรับโอวาทจากพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเกียรติประวัติแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้เล่าประสบการณ์ของตนเองในฐานะที่เคยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. เพื่อนักเรียนทุนได้เก็บเกี่ยวประเด็นและนำข้อคิดไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เหมาะ พร้อมทั้งขอให้นักเรียนทุนทุกคนขยันศึกษาเล่าเรียน เก็บเกี่ยวความรู้ ทั้งภาษา และวิทยาการที่โดดเด่นในแต่ละประเทศ ให้รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นค้นคว้าหาความรู้โดยการเข้าห้องสมุด ฝึกตนเองให้เป็นคนกล้าคิด กล้าพูด กล้าถาม และแลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่นๆ ให้รู้จักสังเกตุ รู้จักคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อจะได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพราะนักเรียนทุนทุกคนคือ กำลังสำคัญที่จะต้องกลับมาร่วมกันพัฒนาประเทศไทยในฐานะเจ้าของประเทศต่อไป นอกจากนี้ ยังขอให้ทุกคนมีความ อดทน รู้จักจัดสรรการใช้เงินให้เหมาะสม ใช้จ่ายอย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย และอาจส่งเงินบางส่วนกลับมาให้พ่อแม่ใช้บ้าง แต่ทั้งนี้ขอให้อยู่บนพื้นฐานของความพอดี ที่ไม่ทำให้ตนเองต้องเดือดร้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการเรียน และท้ายที่สุด ขอให้ทุกคนตระหนักในความเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลที่จะต้องกลับมาตอบแทนประเทศไทย และท้องถิ่นของตน

0 ความคิดเห็น: