จดหมายเปิดผนึก เรื่องโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เรื่อง ขอให้ทบทวนการตัดทุนการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาส เรียน ฯพณฯ ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าจะไม่มีการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน อีกแล้วในรัฐบาลนี้ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่สับสนกันหลายฝ่ายว่าเกิดมาจากปัญหาใด เช่น ปัญหาทางการเงินภายในประเทศ, รัฐบาลคิดว่าโครงการนี้ไม่ดีไม่ควรได้รับการสนับสนุนต่อไป, หรือทางรัฐบาลมีโครงการอื่นทดแทน เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากผู้ที่มาแสดงความเห็นตามเว็ปไซด์ต่างๆในอินเตอร์เน็ตมีควา มคิดเห็นแตกต่างกันไป ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจเหตุผลอย่างแท้ จริง กระผม นายปิติณัตต์ ตรีวงศ์ นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความห่วงใยกับข่าวที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อนักเรียน ๑ อำเภอ ๑ ทุน โดยเกรงว่าเด็กกลุ่มนี้จะเกิดความกดดันและอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม เนื่องจากหลายฝ่ายเกิดความเข้าใจว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เอารัดเอาเปร ียบเงินทุนสนับสนุนส่วนอื่นๆและเป็นการใช้งบประมาณของประเทศเพื่อผลประโยช น์ทางการเมือง โดยความเห็นส่วนตัวของกระผมคิดว่าการให้โอกาสสำหรับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอ กาสเพื่อที่จะศึกษาต่อในต่างประเทศควรจะมีอยู่ต่อไป ถึงแม้จะไม่ใช่โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน หรือจะลดปริมาณนักเรียนที่รับทุนนี้ แต่ก็ไม่ควรที่ทางรัฐบาลจะตัดทุนสำหรับนักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาสในกา รศึกษาต่อยังต่างประเทศ เนื่องจากว่าเด็กกลุ่มนี้คงจะมีโอกาสน้อยถ้าจะให้สอบชิงทุนปกติของรัฐบาล (ทุน กพ.) เพราะในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามาตรฐานการศึกษาในประเทศไทยยังไม่เท่าเทียมก ัน โดยเฉพาะเด็กที่ครอบครัวมีรายได้สูงก็มีโอกาสที่จะได้เรียนพิเศษ มีโอกาสที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลรวมถึงการสอบชิงทุนต่างๆของรัฐบา ลได้มากว่าเด็กที่ครอบครัวมีรายได้ต่ำ ดังนั้นจากที่กระผมกล่าวในข้างต้น กระผมจึงใคร่ขอความกรุณาจาก ฯพณฯ ให้ช่วยแจ้งเหตุผลในการยุติโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของทุกฝ่ายและจะไม่เป็นปัญหากับเด็กโครงการนี้ท ั้ง ๒ รุ่นในภายหลัง รวมทั้งขอความกรุณา ฯพณฯ ช่วยทบทวนเรื่องการให้ทุนสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนให้สามารถมีโอก าสศึกษาต่อในต่างประเทศ เพราะการศึกษาต่อในต่างประเทศนอกจากเด็กจะได้ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียน แล้ว ยังจะได้วิสัยทัศน์ใหม่ๆเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตอีกด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง (นายปิติณัตต์ ตรีวงศ์) นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 ความคิดเห็น:

ศึกษาต่อออสเตรเลีย กล่าวว่า...

ขอบคุณค่ะ สำหรับบทความดี ๆ