อนุมัติทุนพัฒนาท้องถิ่นเรียนต่อ วิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูงในฝรั่งเศส

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้นำกรณีนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น"ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" มาหารือร่วมกัน ได้แก่ กรณีนายสุทธิชัย ใจติ๊บ ซึ่งได้รับทุน รุ่นที่ 1 ปี 2547 จาก อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์เพื่อวิศวกรรม มหาวิทยาลัย Joseph Fourier-Grenoble 1 หลักสูตร 3 ปี ในประเทศฝรั่งเศส ที่ได้แจ้งความประสงค์จะขอศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูงโดยจะเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ณ เมือง Grenoble และเมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และจะต้องใช้เวลาศึกษา รวมแล้วประมาณ 5 ปีศ.ดร.วิจิตร กล่าวต่อว่า ตามระบบการศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมชั้นสูงของประเทศฝรั่งเศส ถือว่าเป็นระบบการศึกษาเฉพาะสำหรับเด็กที่มีปัญญาเลิศ ที่ทำการเรียนการสอนด้านวิชาชีพเฉพาะชั้นสูง ด้านรัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อเรียนจบจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยจะใช้เวลาเรียนตามหลักสูตร 5 ปีทั้งนี้ จากกรณีนี้ ที่ประชุมเห็นควรว่าจะผ่อนผันให้ตามที่ขอ เพราะระยะเวลาในการศึกษาไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดคือ ระยะเวลาในการเรียนภาษา และศึกษาต่อไม่เกิน 7 ปี รวมทั้งเห็นชอบให้มีการติดตามประเมินผลและสร้างหลักเกณฑ์เพื่อใช้ดูแลเด็กที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เป็นต้น

www.moe.go.th
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--พิมพ์ไทย

0 ความคิดเห็น: