ประกาศ : ทุนการศึกษาของ นทร. โครงการฯ รุ่่น 1-2


สำนักงานผู้ดูุแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) ขอประชาสัมพันธ์ จดหมายชี้แจงจาก กลุ่มการศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ สำนักงาน กพ. ลงวันที่ 15 มีนาคม 2550 เรื่อง กระแสข่าวเกี่ยวกับทุนการศึกษา ของ นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1- 2
จึงขอแจ้งให้ นทร. ทุกท่านทราบสถานการณ์ ข้อเท็จจริง และ แนะนำแนวทางปฏิบัติ ดังเอกสารที่แนบมานี้
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Click here to views the document (PDF)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส
18 มิถุนายน 2550
http://oeaparis.free.fr

0 ความคิดเห็น: