ครม.ไม่ง้อเงินหวย! อนุมัติงบกลาง 611 ล้านบาทเดินหน้าต่อโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

รัฐบาลปฏิเสธดัน พ.ร.บ.หวยเร่งหาเงินใช้หนี้ พม. เสนอตั้งองค์กรมหาชน เน้นโครงการ “ชีวิตมั่นคงปลอดอบายมุข” ด้าน ครม.ไม่ง้อเงินหวย อนุมัติงบกลาง 611 ล้านบาทเดินหน้าต่อโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนให้เงินเด็กกว่า 2,000 คนใช้หนี้ค้างค่าเล่าเรียน สั่ง ศธ.ปรับรูปแบบใหม่ไม่ใช้เงินหวย พร้อมชี้แจงเด็กมุสลิมที่ไม่ได้ร่วมโครงการ ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องร่างแก้ไข พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่รัฐบาลจะนำเข้า สนช.ว่า รัฐบาลจะดำเนินการจัดการเรื่องไม่ถูกกฎหมายให้ถูกกฎหมาย ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยว่าเราไม่ได้สนับสนุนเรื่องอบายมุขหรือการพนัน แต่ว่าในความจำเป็นที่จะป้องกันไม่ให้หวยบนดินกลับกลายเป็นหวยใต้ดินและก่อให้เกิดเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมา ซึ่งจะสร้างความเสียหายในแง่ของทุจริตคอร์รัปชันที่จะเกิดตามมา มีผู้เล่นหวยจำนวนถึง 30 ล้านคน ตรงนี้คงก่อให้เกิดผลกระทบพอสมควร สำหรับเรื่องนี้ นอกเหนือจากการดำเนินการจัดการด้านกรอบกฎหมายแล้ว และทำให้มีวินัยทางการคลัง การกฎหมายเกิดขึ้น ให้เงินเข้าสู่กระทรวงการคลังอย่างเป็นเรื่องเป็นราว จะมีการดำเนินการในแง่ของจริยธรรมด้วยเหมือนกัน โดยนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอในที่ประชุม ครม.เรื่องโครงการชีวิตมั่นคงปลอดอบายมุข เพื่อส่งเสริมชีวิตพอเพียง ได้ดำริว่าจะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนเพื่อให้ชัดเจน และมีองค์กรเพื่อดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังในส่วนที่รัฐบาลจะดำเนินการต่อไป เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ได้รับความเห็นด้วยจาก ครม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไป “รัฐบาลยังสนับสนุนให้ดำเนินการกับการเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในอดีตที่ริเริ่มหวยบนดิน เจ้าหน้าที่ระดับสูง และคณะรัฐมนตรีในอดีตที่สนับสนุนเห็นชอบในหลักที่ขัดต่อกฎหมาย และหลักนิติรัฐ อย่างไรก็ตาม ต้องปฏิเสธกรณีที่มีข้อครหาว่ารัฐบาลเร่งนำเข้าพิจารณาใน สนช. โดยจะนำรายได้จากหวยบนดินเข้าสู่คลังหรือนำไปใช้หนี้โครงการอื่นๆ เพราะรัฐบาลมีการหารายได้จากส่วนอื่นอยู่แล้ว ไม่ใช่ประเด็นที่รัฐบาลสนใจ และเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็สนับสนุนให้นำเข้าพิจารณาใน สนช. เพราะจะมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมระดมความเห็นและตัดสินใจอยากจะให้รัฐบาลเดินหน้าหรือไม่” ด้าน นางเนตรปรียา ชุมไชยโย ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งตั้งไว้ที่สำนักงบประมาณ ในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุ่ม จำนวน 611,981,664 บาท ที่เป็นค่าใช้จ่ายในปีการศึกษา 2549 เนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่ได้พิจารณาการขอเบิกจ่ายดังกล่าวจากเงินรายได้ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นอกจากนี้ยังเห็นชอบนโยบายในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน โดยจะใช้งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา 2550 แหล่งข่าวจากที่ประชุม ครม.เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลเดิมมีมติให้ใช้เงินรายได้จากหวย 2 ตัว 3 ตัว ดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการโดยเงินที่อนุมัติจะจัดให้นักเรียนในระดับมัธยมเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยในรุ่นที่ 1 (ปี 2547) มีนักเรียนทุนทั้งสิ้น 921 คน จำแนกเป็นศึกษาต่อในประเทศ 194 คน และในต่างประเทศ 727 คน ส่วนรุ่นที่ 2 (ปี 2548) มีนักเรียนทุนทั้งสิ้น 915 คน เรียนในประเทศ 176 คน ต่างประเทศ 734 คน โดยทั้ง 2 รุ่นใช้งบประมาณตลอดโครงการ 9,179,710,000 บาท และวันนี้ ครม.ก็เห็นชอบงบประมาณดังกล่าว โดยทั้งหมดรวมเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษา รุ่น 1 และรุ่น 2 ทั้งในเรื่องของค่าเล่าเรียนทั้งในและต่างประเทศ ค่าบริหารจัดการเฉพาะในส่วนของค่าจ้างบุคคล และค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศและเอกอัคราชทูตประเทศนั้นๆ ด้วย “ครม.อนุมัติเงินก้อนนี้เพื่อให้เด็กได้มีค่าเล่าเรียนก่อนเพื่อแก้ปัญหา เนื่องจากขณะนี้นักเรียนทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสบปัญหาเรื่องไม่มีเงินจ่ายและจะต้องเสียค่าปรับให้สถานศึกษาในต่างประเทศ เพราะต้องศึกษาต่ออีกหลายปี หากชำระเงินค่าเล่าเรียนไม่ตรงตามกำหนดทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประสานไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในขณะนั้นแต่ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ รวมทั้งเมื่อดูงบประมาณในหน่วยงานนั้นๆ ก็ไม่สามารถนำมาเจียดจ่ายได้เช่นกัน” ทั้งนี้ ครม.ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กพ.พิจารณารับดำเนินการโครงการโดยใช้งบประมาณของแผ่นดินต่อไป ส่วนงบประมาณปี 2550 ในการดำเนินโครงการ โดยจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และตั้งงบรายจ่ายประจำปีต่อๆ ไปสำหรับโครงการในแต่ละปี แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ต่อจากนี้ไปโครงการดังกล่าวจะไม่ใช่เงินจากหวย 2 ตัว 3 ตัวแล้ว และเด็กที่เรียนรวมทั้งรุ่นใหม่ก็จะเข้ามายังโครงการนี้ต่อไป โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าไปหาวิธีจัดการคัดเด็ก และปรับเปลี่ยนคำนิยามของความยากจนใหม่ รวมทั้งปรับสาขาการเรียนของนักเรียนทุนที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่นของเด็กเพราะไม่เช่นนั้นนักเรียนทุนเมื่อกลับมาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามากระจุกตัวในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ ๆดังนั้นเงินก้อนนี้จึงถือเป็นเงินจากงบกลางก้อนแรกที่จะไม่ใช้เงินจากหวย 2 ตัว 3 ตัวแล้ว แหล่งข่าวกล่าวว่า ที่ประชุม ครม.ยังนำกรณีที่นักเรียนในจังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะเด็กมุสลิมที่ไม่เข้าร่วมโครงการนี้ เนื่องจากผิดหลักศาสนามาหารือ โดยขอให้กระทรวงศึกษาธิการนำโครงการนี้โดยเฉพาะให้ชี้แจกว่าเป็นงบประมาณของรัฐบาล ไม่ใช่งบจากหวยเหมือนในอดีตไปชี้แจงให้นักเรียนมุสลิมรับทราบ โดยเชื่อว่าในปีการศึกษาหน้าเด็กมุสลิมจะได้โอกาสร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนด้วย

1 ความคิดเห็น:

โปรแกรมเงินเดือน กล่าวว่า...

ขอบคุณมาก ๆ นะครับสำหรับข้อมูล